Topic outline

 • General

  Euskara Internet bidez ikasteko sistema multimedia da BOGA. On-line funtzionatzen du eta euskalduntze prozesuaren B1, B2 eta C1. mailak hartzen ditu lau ikastarotan banatuta.

  Ikastaro hauek euskaltegi edo euskal etxeetako irakasleek tutorizatzen dituzte.

  Ikastaro bakoitzean 3 multzo ikusiko dituzu, bakoitza 5 estrato edo unitatez osatua, beraz, 15 estrato guztira.

  Estrato hauetako bakoitzak 10 saio ditu. Saioak, ohiko klaseak bezala antolatu dira, beraietan irakaslearen azalpenak, helburuen aurkezpenak, aurkezpen horiek egiteko eta helburuak lortzeko elkarrizketak dira oinarri. Elkarrizketa horiek guztiek istorio bat osatzen dute eta berari lotutako ariketa mordoa duzu egiteko. Bataz beste 30 ariketa saio bakoitzean.

  Ariketa tipologia oso zabala da: hutsuneak bete, bikoteak osatu, arrastatu, aukera anitzeko galderak, irudia eta testua lotu, e. a.

  Saioak egin ahala, estratoko testa aktibatuko zaizu eta gainditzen baduzu, hurrengo estratora pasatzeko aukera izango duzu, bestela, birpasako saioa egin beharko duzu.

  Pelikula eta ariketez gain, programak beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen ditu, adibidez:

  HEOC BOGA
  B1 1.a
  1.b
  1.c
  2.a
  2.b
  2.c
  B2 3.a
  3.b
  3.c
  C1 4.a
  4.b
  4.c
  • laguntza
  • gramatika kontsultak
  • programazioa
  • mezularia: irakaslearekin zein ikaskideekin harremanetan jartzeko, materialak trukatzeko...
  • hiztegia: gaztelania-euskara-gaztelania.

  Zer behar dut erabiltzeko?

  BOGA erabiltzeko nahikoa duzu Internet-erako konexioa eta www.ikasten.ikasbil.eus atarian erabiltzaile kontua sortzea.

  Bestalde, BOGA ikastaro zehatz batean matrikulatu behar duzu. Horretarako ikastaro horiek eskaintzen dituzten euskaltegi  batekin harremanetan jarri behar duzu. Atari honetan http://www.habe.euskadi.eus/euskaltegiak/s23-edukiak/eu/ duzu zentro hauen zerrenda eta bertako arduradunekin harremanetan jartzeko aukera.

  Beraz, jar zaitez harremanetan gustuko duzun euskaltegiarekin.

  BOGA es un sistema multimedia para aprender euskara mediante Internet. Funciona en remoto, y consta de 4 cursos mediante los cuales se abarcan los niveles B1, B2 y C1 del proceso de euskaldunización.

  Estos cursos están tutorizados por el profesorado de los euskaltegis y Centros Vascos-Euskal Etxeak.

  En cada curso observarás 3 apartados, cada uno compuesto de 5 estratos o unidades. Es decir, 15 estratos en total.

  Cada estrato consta de 10 sesiones, las cuales se han organizado en forma de clases habituales: éstas contemplan las explicaciones del profesor/a y la presentación de los objetivos. Para realizar dichas presentaciones y lograr dichos objetivos se utilizan entrevistas. Las entrevistas conforman una historia, y relacionada con ella dispones de gran variedad de ejercicios. Cada sesión posee un promedio de 30 ejercicios.

  La tipología de los ejercicios es muy variada: rellenar espacios, crear parejas, ejercicios de arrastre, relacionar imagen y texto, étc.

  A medida que realices la sesión se te activará un test, y de superarlo, podrás acceder al próximo estrato, y de lo contrario, accederás a la sesión de repaso.

  Además del film y los ejercicios, el programa te ofrece por ejemplo estos otros servicios:

  HEOC BOGA
  B1 1.a
  1.b
  1.c
  2.a
  2.b
  2.c
  B2 3.a
  3.b
  3.c
  C1 4.a
  4.b
  4.c
  • Ayuda
  • Consultas gramaticales
  • Programación
  • Mensajería: para ponerte en contacto con el profesor/a o con compañeros/as de estudio, para intercambio de materiales...
  • Diccionario: castellano-euskera-castellano

  Requisitos para su utilización.

  Para utilizar BOGA es suficiente que poseas conexión a Internet y crear una cuenta en la plataforma http://www.ikasten.ikasbil.eus.

  Por otra parte, debes matricularte en un determinado curso BOGA. Para ello debes contactar con un euskaltegi o Centro Vasco-Euskal Etxea que ofrezca estos cursos. En la dirección http://www.habe.euskadi.eus/euskaltegiak/s23-edukiak/eu/ dispones de la relación de centros, así como la posibilidad de contactar con ellos.

  Por lo tanto, ponte en contacto con el euskaltegi o centro vasco que desees.

  BOGA is a multimedia system for learning Basque on the Internet. It is distance learning with 4 courses which cover first 3 level of the process of learning Basque.

  In each course there are 3 sections, each one having 5 units. In other words, there are 15 units in total.

  There are 10 sessions in each unit, each of which is organized like a typical class: they allow for the teacher's explanations and the presentation of objectives. Interviews are held to give these explanations and reach these objectives. These interviews make up a record and there are a great variety of related exercises. Each session has an average of 30 exercises.

  The type of exercises is very varied: filling in spaces, forming pairs, dragging icons, connecting images and texts, etc.

  On completing each session there is a test and, if you pass, you can go on to the next unit. If not, you go to a revision session.

  As well as the film and the exercises, the programme offers you the following services:

  HEOC BOGA
  B1 1.a
  1.b
  1.c
  2.a
  2.b
  2.c
  B2 3.a
  3.b
  3.c
  C1 4.a
  4.b
  4.c
  • Help
  • Grammar Questions
  • Planning
  • Messages: to get in touch with your teacher or with your classmates to exchange material.
  • Dictionary: Spanish-Basque-Spanish

  Requirements for Use.

  To use BOGA, you must have an Internet connection and an account on http://www.ikasbil.eus. You can create your own account using the link ·”Create new account”. Once you have created your account, get in touch with a Basque school, Basque centre or institution for them to activate your use of BOGA.

  So please get in touch with the Basque school or centre of your choice.

  BOGA est un système multimédia pour apprendre le basque sur Internet. Ce véritable cours à distance est articulé en 4 cours englobant les trois premiers niveaux du processus d'euskaldunisation.

  Vous observerez dans chaque cours 3 sections, composées chacune de 5 niveaux ou unités. C'est-à-dire, 15 niveaux au total.

  Chaque niveau dispose de 10 séances, organisées sous forme de cours classiques: ceux-ci présentent les explications du/de la professeur et les objectifs. Pour réaliser ces présentations et atteindre ces objectifs, nous utilisons les entretiens. Les entretiens constituent une histoire à laquelle sont liés une grande variété d'exercices. Chaque séance présente une moyenne de 30 exercices.

  La typologie des exercices est très variée : phrases à trous, paires, exercices de déplacement, relier image et texte, etc.

  À l'issue de la séance, un test s'active. Si vous le réussissez, vous pouvez accéder au niveau suivant ; dans le cas contraire, vous devez effectuer une séance de révision.

  Outre le film et les exercices, le logiciel vous offre par exemple, les services suivants :

  HEOC BOGA
  B1 1.a
  1.b
  1.c
  2.a
  2.b
  2.c
  B2 3.a
  3.b
  3.c
  C1 4.a
  4.b
  4.c
  • Aide
  • Consultations grammaticales
  • Programmation
  • Messagerie : pour contacter le/la professeur ou les camarades d'étude, pour des échanges de documents....
  • Dictionnaire : castillan-basque-castillan

  Conditions d'utilisation.

  Pour utiliser BOGA il vous suffit de posséder une connexion Internet, et d'avoir un compte à l'adresse suivante: http://www.ikasbil.eus. Vous pouvez vous-même créer votre compte sur ce site web à l'aide du lien «Créer un nouveau compte». Une fois ce compte créé, vous devrez contacter un euskaltegi, un centre basque ou une institution pour qu'ils vous permettent d'accéder à BOGA.

  Par conséquent, veuillez contacter l'euskaltegi ou le centre basque que vous souhaitez.