Challenge and Change in Language Teaching

Argitaratua: igandea, 18 abuztua 1996, 11:40
liburuak eta aldizkariak

HABE Liburutegiko katalogoan

Liburu honek hizkuntzen irakaskuntzan azken urte hauctan agertu zaigun dilema aurkezten digu: alde batetik, hizkuntz forrnetan fokalizat7.en den oina­rrizko metodología bat; eta bestetik, ikasgelan komunikatzeko aukerak ematen dituzten teknika jakin batzuk.
Egoera hori aldatu nahi badugu, geure aurrean dau­kagun desafioa hauxe da: ekinl:a1 formal eta komu­nikatiboak batcra biltzen dituen egitura metodolo­giko bat proposatzea.
Orain arte ikastaro asko APP metodologian oinaITi­tu <lira. Planteamendu honek dio item zehatz batean fokalizatzea zilegi dela; horrela, ikasleak prest <lau­de aurkezpenean eta praktika kontrolatuan asimila­tzen dutena praktika askean erabiltzeko. Bigarren hizkuntzaren ikaskuntzari buruzko ikerketek, orclea, hau ez dela hoITela gertatzen erakusten dute.
Profesionalek "paracligma-aldaketa"ren beharra ikustcn clute, baina norantz? Hauxe da desafioa. Teknikak aldatzea ez da nahikoa; paradigma-alda­ketak gure ikuspuntua aldatzea ere badakar berekin bai irakaskuntzaz, bai ikaskuntzaz, bai irakasleen prestakuntzaz.
Artikulu-bilduma den liburu honetan, aldaketaren desafio horri erantzuna emateko zenbait ideia pro­posatzen dizkigute egileek.
Lehenengo alalean, Tessa Woodward-ek paradig­ma-aldaketaz eta hizkuntza irakaslearen lanbideaz hilz egiten digu: azaleko teknika aldaketak ez du berez paradigma-aldaketa ekartzen, gure ikasteari eta irakasteari buruzko iritziak ere aldatu behar bai­titugu.

Michael Lewis-ek, beniz, hizkuntzaren ikuspegi lexikalaren eragina aztertzen du. Oinarrizko ideia oso sinplea da: erabiltzen dugun hizkuntzaren parte handi bat aldez aurretik sortua da. Jadanik eraikita dauden hizkuntz zatiez, chuncks direlakoez, balia­tzen gara. Eta, zati horick hitzak baino luzeagoak izaten dira, esaldiak gehienetan.
Hurrengo artikuluan, Bigarren hizkuntzaren eskura­pena eta atazetan oinarritutako irakaskun.tza gaiari heltzen dio Peter Skehan-ek; halako metodología praktikan jartzerakoan sor daitezkeen arazoak, hel­buru pedagogikoak, nola sekuentziatu eta nula inplementatu ikertuz.
Terry Shortall-enean, -lkasleek zer dakiten eta zer jakin behar duten-, zcr gramatíka-mota eta nola ira­kasten dugun kontu handiz aztertu behar dugula esa­ten du.
BigaITen atalean, Dave Willis-ek zuzentasun, jario­tasun eta adostasunaren gainean burutu du bere arti­kulua, hauen inguruan metodología íntegratu bat sortu nahirík. Ikasleak hizkuntzari buruz modu kríti­koan pentsatzera eramaten dituztcn aktibitateak bultzatu behar ditugula dio Willis-ek; eta, hobeto i kasteko, lehenengo, hizkuntza prozesatu behar dugula esanahian zentratuta eta, hau egin ondoren, zer hizkuntza crabili dugun aztertu.
Jane Willis-en anikuluak egitura malgua proposa­tzen clu atazetan oínarritutako ikaskuntzarako. Horrek ondoko pausoak lítuzke:

Ataza-aurreko lana: gaiarí edo atazari sarrera emateko.
Atazaren zikloa: ataza, planifikazioa eta aclieraz­pena.
Hizkuntzan fokalizatzea: analisia eta praktika.

Beste artikulu batean, Dave eta Jane Willis-ek adie­razten dute kontzientzia handitzeko ekíntzak propo­satu behar dizkiegula ikasleei, eta fase hauek belea­razi:

Ttem linguistiko bat isolatu behar dugu atentzioa fokalizatzeko.

Horren eredu diren datuak eman behar ditugu: ahozko zein idatzizko testuak.
Ikasleak, "esfortzu intelektuala" egin behar du aurrekoa ulertzeko.

Hirugarren atalean, Jim Scrivener-ek ARC deritzon eredua aurkezten digu:
A= Authentic, R= Restricted, C= Clarification.
(A) Ben.etalwa: nire esku dagoen material guztia erabil dezaket.
(R) Mugatua: dakidanaren parte bat bakarrik erabi­liko dut.
(C) Argibideak: lupa erabiliko banu bezala. Hizkuntzaren zati bat hartu eta aztertu.
Hiru elementu hauekin, ikasgai eredu desberdinak ateratzen dira, eta hauetako sei azaltzen ditu auto­rcak.
Atal honetako azken bi artikuluetan, Philip Kerr-ek irakasleen prestakuntzan gramatikak duen paperaz hitz egiten du, eta Corony Edwards-ek irakasleen prestakuntzak duen garrantziaz.
Lauga.rren atalean, Denise Ózdeniz, Pauline Fostcr eta Martín Bygate-k eguneroko praktikan aldaketak nola sartu behar diren komcntatzen digute.
Eta, bukatzeko, bosgarren atalean, Lynette Murphy- 0 'Dwyer, Dave Willis, Sue Wharton, Katie Jennings eta Tom Doyle-k irakaskuntzaren prakti­kan sortu diren aldaketak nola ebaluatu eta kontro­latu aztertzen dute.
Liburu interesgania benetan, desafioak. eta aldake­tak proposatzen dizkiguna.
Maria lose Rodrigo